Türkiye’de Alternatif, Demokratik ve Ekolojik Okul Girişimi-BBOM

Türkiye’de Alternatif, Demokratik ve Ekolojik Okul Girişimi-BBOM

Deneyim aktarımını başlıkta yer aldığı gibi Başka Bir Okul Mümkün derneğine bağlı Meraklı Kedi İlkokulu özelinde uygulamalarını paylaşacağım. Modeli tanıtmak ve işleyişinde çocukların değişimlerine dai gözlemleri paylaşmak üzere aktarımda bulunacağım. Kısaca Meraklı Kedi’den bahsedecek olursam;

lternatif eğitim, özgün finansman, ekolojik bakış ve katılımcı-demokratik yapımız; yani dört eksenimiz Türkiye’de BBOM okulları dışında hiçbir okulda bir arada bulunmuyor. Oysa ki bu ilkelerin bir aradalığı aynı anda tamamının hayata geçirebilmesi için de önemli bir fırsat oluşturuyor. Çocuk hakları temelli bir eğitim; demokratik bir yapı ve alternatif eğitim olmadan gerçekleşemezken, ekolojik bakış da ancak alternatif bir eğitimin içinde gerçekten mümkün olabiliyor. Kendine güveni öğrendiklerinden değil, öğrenme biçiminden ve hep desteklenmiş yaratıcılıklarından gelen bir nesil Türkiye’nin umudu olacaktır. Biz sadece üretim değil, yenilikçi üretim yapabilecek, yeni üretim araçlarını hakkıyla kullanabilecek, toplumun sorunlarına çözümler getirebilecek ve kendi hayatlarına kendileri yön verecek bir neslin ülke çapında büyüyüp gelişmesi gerektiğine inanıyoruz.

Alternatif Eğitim

BBOM eğitim felsefesi, her çocuğun kendi hızında ve öğrenme tarzında eğitim hakkı olduğu düşüncesi üzerine kuruludur. Bu düşünce, programın her öğesi için (hedefler, içerik, yöntem, değerlendirme) çocuğa söz hakkı ve seçme hakkı tanıyarak hayat bulur.

Demokratik Yönetim

BBOM modeli, yönetim ekseninde çocukların, ailelerin, okul çalışanlarının (öğretmenler ve tüm çalışanlar) ve çevrenin bir arada fikir ürettiği, çözüm önerileri yarattığı, iletişimi temel alan demokratik bir yapıyı öncelikli ilke olarak kabul eder. BBOM modeli demokratik yönetim yapısı; doğrudan katılıma, çocuklar başta olmak üzere, tüm bileşenlerin eşit söz hakkına sahip olmasına, çok yönlü, empati ve anlamaya dayalı iletişime, şeffaflığa ve uzlaşmaya dayanır.

Ekolojik Duruş

BBOM modeli, dünyanın ekolojik dengesinin bozulup ciddi bir çevresel ve toplumsal krizin eşiğinde olduğumuz düşüncesiyle, eğitim felsefesini ekoloji merkezli kurgular. Ekolojik krizin gerçek anlamda aşılabilmesi için gerekli olan insan-doğa ilişkisini yeni baştan kurgulayan ve ekolojik bakış açısını merkeze alan yeni bir değerler sistemini benimser.

Özgün Finansman

BBOM modeli özgün bir finansman yapısı önerir. Bu yapıya göre BBOM okulları aileler ve gönüllüler tarafından hayata geçirilen kooperatifler aracılığıyla “kâr amacı güdülmeksizin” kurulur ve işletilir. Yardım ve desteklerle BBOM okullarında tam burslu çocuk oranının her yıl arttırılarak % 25 seviyesine çıkarılması hedeflenir.”