Neden STEM Eğitim Programları Hazırlamalıyız?

 Neden STEM Eğitim Programları Hazırlamalıyız?

STEM eğitim programı hazırlamanın gerekçelerini beş eğitim programı temeline dayandırarak  ifade edebiliriz.

1) Felsefi Temelleri Açısından STEM Eğitim Programı

Eğitim programının felsefi temelleri açısından bakıldığında STEM eğitim programı ile ilerlemeci eğitim felsefesine uygun bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu felsefe doğrultusunda 21. yüzyıl becerilerine sahip bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarında düşünebilen, tasarlayan, üretim yapabilen, uyum sağlayabilen, sorgulayan, iletişim kurabilen, sıra dışı problemleri analiz edip çözebilen, kendini yönetip geliştirebilen, sistematik düşünebilme ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip (Bybee, 2010; Windschitl, 2009) olan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2) Ülke Ekonomisi Açısından STEM Eğitim Programı

STEM eğitimi; ülke ekonomisinin gelişmesi, yaşam kalitesinin artması, yeni endüstrilerin oluşması ve genç nesillere yeni iş fırsatları sağlaması açısından 21. yüzyılda çok önemli bir konuma gelmiştir. Günümüz koşullarında ekonomik büyüme, üretimin önemini anlama, karşılaşılan problemleri çözmeye yönelik çaba harcama, yeni bilgileri ekonomik alanlara transfer ederek elle tutulabilir çıktılara dönüştürmeyle sağlanabilir. Bu da STEM yaklaşımının öğrencilerin yeniliğe adapte olabilme becerilerini geliştirme potansiyeline sahip olmasıyla ilgilidir.

3) Sosyal Temel Açısından STEM Eğitim Programı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne [TÜSİAD] (2017) göre, “Doğru altyapı oluşturarak yetkinlikleri geliştiren ülkeler, STEM eğitimine önem vererek geleceğin temel becerilerini teşvik etme ve inovasyon için gerekli yetkinliklere sahip insan kaynaklarını yetiştirme yönünde önemli adımlar atmış bulunmaktadır.” Bu bağlamda, iş dünyası, okul-sanayi bağlantısının kurulmasının önemli olduğunu vurgulamaktadır (TÜSİAD, 2017).

Günümüz dünyasında, akıllı evler ve fabrikalar, endüstriyel robotlar, yapay zekanın kullanıldığı alanlar ve nesnelerin interneti yaşamımızda önemli bir yer tutmaktadır. Bu açıdan 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan birey profilleri STEM yaklaşımının temelini oluşturan 4C (Critical Thinking, Creativity, Communination, Collaboration – Eleştirel düşünme, Yaratıcılık, İletişim, İş birliği) beceriler olarak adlandırılan “Yetkinlikler” in bireylere kazandırılması ile mümkün olabilmektedir. Gerek iş dünyasında gerekse sosyal hayatta başarılı olabilmek için öğrencilerimize bilginin yanı sıra önemli beceriler kazandırmamız gerekmektedir. Bu beceriler Dünya Ekonomi Forumu’nun (2015) yayımladığı raporunda “Temel Okuryazarlıklar”, “Yetkinlikler” ve “Karakter Özellikleri” başlıkları altında toplamıştır. Bütün bu becerilerin kazandırılıp uygulama alanı bulabilmesi için de anaokulundan üniversiteye kadar STEM yaklaşımının uygulandığı eğitim programları planlanmalıdır.

4) Psikolojik Temel Açısından STEM Eğitim Programı

STEM eğitimi teorik bilgilerin uygulama ve ürüne dönüştürülmesine olanak tanıması açısından oldukça önemlidir. Yeniçağ bireylerden üretici olmasını beklemekte; bu durum ise bireylerin üretkenliklerini ortaya koyabilmesi için birçok alanda yeterli bilgi birikimine sahip olmaları yanında; özellikle mühendislik alanında yetkin olmalarını gerektirmektedir. Sürekli tüketime yönlendirilen bireylerin bu eğitim yaklaşımı ile üretken bireylere dönüşüyor olmaları bireylerin öz yeterlilik algılarının artmasına neden olacaktır.

STEM eğitimininin amaçlarından biri de öğrenci merkezli öğrenme ortamlarının yaratılması, bunun sonucunda katılımları pasif olan öğrencilerin aktif ve üretken konuma getirilmesidir. Bu süreçte öğrencilerin aktifleştirilmesinin üretkenlik ve özgünlüğü de canlandıracağı, dolayısıyla öğrencilerin öğrenmeye olan isteğini artıracağı ifade edilebilir.

5) Teknoloji Açısından STEM Eğitim Programı

STEM eğitiminin tercih edilmesinin önemli sebeplerinden biri de, teknolojik nedenlerdir. Çünkü STEM eğitimi sonucunda, teknolojik ürünler ortaya çıkmaktadır (Sahin & Almus, 2015). Ortaya çıkan teknolojik ürünler ise ekonomiye doğrudan katkı sağlamaktadır (TÜSİAD, 2017).

STEM Eğitim programı yapay zeka, robotik gibi teknolojileri dünyadaki iş gücüne dönüştürmesi ve var olan birçok iş kolunun otomasyon ile değişime uğrayacağı beklentisine cevap verecektir. Çünkü, STEM eğitimi alan çocuklar, yakın gelecekte karşımıza çıkmaya başlayacak olan yeni nesil işler için en azından teknik hakimiyet sahibi olma imkanına kavuşacaklardır.

Kaynakça

Bybee, R. W. (2010). What is STEM education? Science, 329, 996. doi:10.1126/science.1194998

Dünya Ekonomik Forumu 2015-2016 Küresel Rekabet Raporu

Sahin, A. & Almus, K. (2015). How did students’ state test performances change with the new testing by school type? Proposal presented at the American Educational Research Association (AERA), Chicago, IL.

TÜSİAD. (2017). 2023’e Doğru Türkiye’de STEM gereksinimi.

Windschitl M.Cultivating 21st century skills in science learners: How systems of teacher preparation and professional development will have to evolve. Paper prepared for the Workshop on Exploring the Intersection of Science Education and the Development of 21st Century Skills, National Research Council. 2009